Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » СИСТЕМА ЗА АНГАЖИРАНЕ ОТЧИТАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ТРУДА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ УЧАСТВАЩИ В УПРАВЛЕНИЕТО И ПРОГРАМИТЕ НА ДПБ

СИСТЕМА ЗА АНГАЖИРАНЕ ОТЧИТАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ТРУДА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ УЧАСТВАЩИ В УПРАВЛЕНИЕТО И ПРОГРАМИТЕ НА ДПБ

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!

Представяме на вниманието ви Системата за ангажиране, отчитане и остойностяване на труда на доброволците участващи в управлението и програмите на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), чрез която в съответствие с Устава на ДПБ, Правилника на ДПБ за извършване на общественополезна дейност, Решенията на Общото събрание и Управителния съвет на ДПБ, и Плана за дейност и развитие на ДПБ се ангажира, отчита и остойностява труда на членовете на ДПБ, които участват като доброволци в управлението на ДПБ и реализацията на програмите на ДПБ в периода до отчетно-изборното събрание на ДПБ през 2019 година.

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

 

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СИСТЕМА ЗА АНГАЖИРАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ТРУДА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ УЧАСТВАЩИ В УПРАВЛЕНИЕТО И ПРОГРАМИТЕ НА ДПБ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Системата за ангажиране, отчитане и остойностяване на труда на доброволците участващи в управлението и програмите на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) е създадена и се прилага на основата и в съответствие с Устава на ДПБ, Правилника на ДПБ за извършване на общественополезна дейност, Решенията на Общото събрание и Управителния съвет на ДПБ, и Плана за дейност и развитие на ДПБ за текущата оперативна година.
2. Всеки редовен и асоцииран (студенти по психология и пенсионирани психолози) член на ДПБ, вписан в Публичния регистър на психолозите в България и внесъл членски си внос за текущата оперативна година, има право да участва с доброволен труд (без заплащане на труда или a pro bono) в осъществяване на дейности свързани с управлението на ДПБ и с реализацията на програмите и инициативите на ДПБ.
3. Членовете на ДПБ на изборни длъжности в системата за управление на организацията (членовете на Управителния съвет на ДПБ, членовете на Комисията по професионална етика на ДПБ, членовете на Редколегията на Българско списание по психология, членовете на Националния тестов комитет, Координаторите на регионалните клонове на ДПБ, ръководителите на научни секции, работни групи за изпълнение на проекти и членовете на програмния и организационния комитет на Националния конгрес по психология, създадените от УС и Председателя на УС временни тематични и проблемни екипи към УС) също работят като доброволци на ДПБ, освен в случаите в които участват в проекти на ДПБ, за които е осигурено бюджетно финансиране за изплащане на възнаграждения и хонорари по граждански договор.
4. Като доброволци в реализацията на програмите на ДПБ могат да участват и всички пълнолетни български граждани, които искат да подкрепят с труда си дейността и развитието на ДПБ.

ОТЧИТАНЕ НА ТРУДА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ НА ДПБ

1. Обемът и съдържанието на труда положен от доброволците на ДПБ участващи в управлението се отчита на основата на представените от тях тримесечни доклади (по приложения образец) за ангажираността им като доброволци на ДПБ. В докладите се отразяват датите и местата, в които е осъществена дейността на доброволеца, кратко описание на дейността и броя на изработените часове като доброволец. Докладите се утвърждават от Председателя на Управителния съвет на ДПБ или упълномощен от него член на Управителния съвет на ДПБ.
2. В края на всяко тримесечие Управителния съвет изготвя и приема с гласуване на свое редовно заседание тримесечна справка за ангажираността на доброволците на ДПБ и остойностяването на труда им. Годишната справка за ангажираността на доброволците на ДПБ и остойностяването на труда им се представя от Управителния съвет за обсъждане и приемане от Общото събрание на ДПБ.
3. При необходимост справката или извлечения от нея се представят на финансиращи дейността по проекти на ДПБ институции, програми, фондове и спонсори, изискващи доказателства за собственото участие на членовете на ДПБ с доброволен труд в реализацията на финансирани от тях проекти и инициативи на ДПБ.
4. Всеки доброволец на ДПБ получава официално удостоверение за годишния му принос с доброволен, a pro bono труд в управлението и дейността на ДПБ. Приносът на редовните членове на ДПБ се отразява в Публичния регистър на психолозите в България и сертификата за членство в ДПБ.

Бележка: Изтеглете оттук  Формуляра-образец за изготвяне на тримесечен доклад на доброволеца на ДПБ

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ТРУДА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ НА ДПБ

1. Всеки час доброволен, незаплащан труд от членовете на ДПБ и другите доброволци на ДПБ се счита за един работен час остойностяван по минималната тарифа за почасова трудова заетост на психолозите, вписани в Публичния регистър на психолозите в България, администриран от ДПБ, на 24 лева/час (брутно възнаграждение) (съгласно последното официално становище на ДПБ представено по искане от Министерство на здравеопазването и Министерски съвет на Република България – септември 2013 г.).
2. Членовете на ДПБ обсъждат и приемат на годишното си събрание промени в минималната тарифа за остойностяване на труда на доброволците на ДПБ. На основата на решенията на Общото събрание на ДПБ Управителния съвет актуализира системата за отчитане и остойностяване на труда на доброволците на ДПБ за всяка следваща оперативна година.

Всички въпроси, касаещи настоящата система следват да бъдат отнасяни към Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) в писмена форма и изпратени на адрес: София, 1606, ул. Люлин планина 14, ат. 2., за УС на ДПБ, тел. 02/8510999; GSM 0888429730, или по е-поща: office@psychology-bg.org

Актуална информация по този въпрос се публикува в Бюлетина на ДПБ:

https://psychological.wordpress.com/bps-volunteers-work/

ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С ДОБРОВОЛЦИ:  ООН ЕС БЧК

ВИЖТЕ ОЩЕ: РЕГЛАМЕНТ НА ЕС No 375/2014

http://www.psychology-bg.org

%d bloggers like this: