Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » ПОСТОЯННИ РАБОТНИ ГРУПИ НА ДПБ ЗА ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ (’18)

ПОСТОЯННИ РАБОТНИ ГРУПИ НА ДПБ ЗА ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ (’18)

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги, приятели и партньори! Студенти по психология!

Представяме на вниманието ви възможностите и условията за участие в работните групи на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) за подготовка, управление и оценка на ефективността на проекти и програми с външно финансиране от специализирани международни фондове и корпоративни спонсори. В периода до 21 юни 2018 година можете да заявите готовността си да се включите в постоянните работни групи на ДПБ и да внесете предложение за подготовка на проект за кандидатстване за външно финансиране по ваша индивидуална или колективна концепция.

Молим ви да разпространите тази информация сред колегите и екипите в академичната и професионалната общност на психолозите, за които участието в работните групи на ДПБ за подготовка, управление и оценка на ефективността на проекти и програми с външно финансиране през 2018 г. може да представлява интерес и възможност за професионална реализация!

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

 

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ПОСТОЯННИ РАБОТНИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТИ – 2018

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Постоянните работни групи за подготовка, управление и оценка на ефективността на проекти и програми с външно финансиране от специализирани международни фондове и корпоративни спонсори се формират от членове на Дружеството на психолозите с висока квалификация и мотивация за реализация на научно-изследователски и научно приложни проекти, съответстващи на мисията на Дружеството на псиолозите и приоритетните сфери на обществено полезна работа, подкрепяни от финансиращите проекти фондове, програми и спонсори.

До 21 юни 2018 година в тях могат да се включат всички членове на Дружеството на психолозите в България, с актуализирано членство в организацията ни за 2018 година и представени за разглеждане в Управителния съвет кратки писмени предложения (концепции) за реализацията на проект, в който водеща управляваща проекта организация е ДПБ. В периода до получаване на финансиране за проектите създадени от работните групи на ДПБ, членовете им работят като доброволци без заплащане.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ

• Подготовка на проекти за кандидатстване за финансиране от от специализирани международни фондове и корпоративни спонсори съгласно Плана за дейността и развитието на Дружеството на психолозите в България в периода 2018-2019 г.
• Съдействие при реализацията, управлението и оценката на ефективността на външно финансирани проекти на ДПБ.
• Съдействие при информационното и кадрово осигуряване, при създаването на разширена партньорска мрежа на ДПБ за ефективна реализация на получилите финансиране проекти.
• Съдействие при контактите с представители на държавните институции, ВУЗ и научно-изследователските институти, чуждестранните и български организации подкрепящи проектите на ДПБ, медиите и обществеността.
• Подготовка и реализация на семинари, уъркшопи, конференции, дискусии, публикации и др. събития и срещи организирани от ДПБ за представяне и популяризация на проектите на ДПБ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Колегите, желаещи да станат членове на постоянните работни групи на ДПБ за подготовка, управление и оценка на ефективността на проекти и програми с външно финансиране от специализирани международни фондове и корпоративни спонсори предоставят за разгледане до 21 юни 2018 г. следните документи:
1. Кратко мотивационно писмо (в свободен текст) до Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България (изпраща се по е-поща на адрес office@psychology-bg.org)
2. Кратка автобиография (CV) на български език
3. Идеен проект – предложение (в рамките на максимум 5 страници)

Документите могат да бъдат предадени в Дружеството на психолозите в България(ДПБ), София, 1606, ул. Люлин планина 14, (за УС на ДПБ), тел. 02/8510999; GSM 0888429730, или да бъдат изпратени по е-поща на адрес: office@psychology-bg.org

СРОКОВЕ:

1. Прием на документи: до 21 юни 2018 г.
2. Разглеждане на подадените документи и предложения: до 30 юни 2018 г.
3. Сформиране на работните групи и начало на работата им до края на 2018 г. 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЯВКИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ:
д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ,
тел. 0888429730 е-поща: office@psychology-bg.org

http://www.psychology-bg.org

%d bloggers like this: