Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННО- ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ ЗА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА ПСИХОЛОГ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННО- ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ ЗА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА ПСИХОЛОГ В БЪЛГАРИЯ

ЗА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА „ПСИХОЛОГ” В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННО-ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ НА ДПБ

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги, приятели и партньори!

От 2005-та година Дружеството на психолозите в България (ДПБ), в изпълнение на решенията на Общото събрание на своите членове-вписани в Публичния регистър на психолозите в България, Устава на ДПБ, и ангажиментите си като представителен национален член на международните асоциации на психолозите в света и Европа, се застъпва непрекъснато и настойчиво пред законодателната и изпълнителна власт у нас за приемането и прилагането на модерна Европейска рамка за регулация на професията „психолог” в Република България, ангажира професионалната общност на психолозите у нас с обсъждането и приемането на проекта за „Закон за съсловната организация и дейността на психолозите в Република България”, информира и привлича обществеността, институциите, медиите и партниращите на ДПБ организации у нас и в чужбина за необходимостта от спешни и отговорни застъпнически, институционални и професионално-съсловни действия за:

  • законовата и нормативна регулация и саморегулация на професионалната дейност на психолозите в България и ЕС,
  • осъвременяването и прилагането на Национални професионални стандарти за практиката и кариерното развитие на психолозите в различните сфери и контексти, в които те упражняват професията в България като страна-член на Европейския съюз,
  • утвърждаване на трудово-професионалния статус и публичния имидж на българските психолози и Дружеството на психолозите като национално представителна професионално-съсловна асоциация на българските психолози,
  • разширяване на влиянието и утвърждаване на авторитета на психологията като наука и научно-приложна практика в обществения живот, формирането на ефективни обществени политики, институционални практики и ресурсни условия.

В тази интернет-страница, която е част от официалните и публично достъпни документи на Дружеството на психолозите в Република България, ще Ви информираме за инициативите, мероприятията и резултатите в Националната информационно-застъпническа кампания на Дружеството на психолозите в България под надслова ЗА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА „ПСИХОЛОГ” В БЪЛГАРИЯ”. През 2018 година страницата на кампанията ще се обновява ежемесечно!

Адресът на кампанията в Интернет е: https://psychological.wordpress.com/advocacy4psychology/

Колеги и приятели, подкрепете активно кампанията с личното си участие! Изпратете ни предложенията си и заявете с какво ще се ангажирате лично Вие, за да помогнете за успеха на кампанията! Споделете тази страница със своите колеги и познати, и я препратете чрез своите страници в социалните медии до колкото е възможно повече съмишленици! Ако желаете да станете член на постоянната работна група за координация на кампанията, моля изпратете ни без колебание кратко мотивационно писмо и CV представящо опита ви  в реализацията на информационно-застъпнически действия и проекти.

За контакти, предложения и включване в работната група:

Дружество на психолозите в България 

1606, София, ул. Люлин планина 14, тел. 02/8510999; 0888429730;

е-поща: office@psychology-bg.org

Координатор на програмата: д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

ЗА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА „ПСИХОЛОГ” В БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННО-ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ НА ДПБ

КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА ОТ НАЧАЛОТО НА 2018:

29 юни 2018 – Законопроектът за съсловната организация и дейността на психолозите в Република България е внесен в Народното събраниеПодробна информация в страницата на Народното събрание на Република България 

На 15 и 16 февруари 2018 г., в София, ще се проведе Европейската конференция “Investing in people – the way forward”. Конференцията, в рамките на Българското Европредседателство, ще отбележи и 60-та годишнина на Европейския социален фонд и ще дискутира развитието му в бъдеще. д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ, е поканен от организацторите на конференцията от Европейската комисия за участие в подготовката на конференцията и представяне на становището и предложенията на българските психолози в рамките на програмата й. Моля, запознайте се с програмата на конференцията и изпращайте предложенията си на д-р Пламен Димитров на адрес pldimitrov@hotmail.com до 13.02.2018 г., за да бъдат интегрирани в общо становище от името на членовете на ДПБ и Националната информационно-застъпническа кампания “За модерна Европейска регулация на професията “психолог” в Република България. Подробности за конференцията:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=325&eventsId=1287&furtherEvents=yes

На 6 февруари 2018 г. председателят на УС на ДПБ, д-р Пламен Димитров, се срещна с ръководството на администрацията на Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България в Министерството на труда и социалната политика(МТСП) и внесе официално предложение до министъра на труда и социалните политики. В срещата се представи мотивирано становище за необходимостта от скорошна оптимизация на определенията на групите професионални дейности и длъжности, касаещи професията психолог (с международен професионален код 2634), при следващата актуализация от МТСП на Националната класификация на професиите и длъжностите в България.

Изтеглете оттук пълния текст: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА ПСИХОЛОГ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Писмо до Министъра на труда и социалната политика, ДПБ Изх. No.49/5.02.2018 г.; МТСП Вх. No.  26-256/06.02.2018 г.)

Актуална Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България – МТСП от 2018 г. – Професията психолог в България е регистрирана от 2011 година с общ професионален код 2634 (подкодове за специалност в професията: 6001-психолог, 6002-клиничен психолог, 6003- училищен психолог, 6004-психолог-психотерапевт)

Архив на кампанията:

Кампанията в медиите: В момента актуализираме архива (2005-2018)

  • НОВИНИТЕ – TV+ (26.01.2018; 08.30) Пълен видео-запис: 21 мин.
    Гост: д-р Пламен Димитров, председател на УС на Дружеството на психолозите в България: “Българското общество спешно се нуждае от модерно Европейско законодателство за регулиране на професиите психолог и психотерапевт и за ресурсно и институционално осигуряване на програми за превенция и психологически грижи…”
  • БНТ – МАЛКИ ИСТОРИИ (14.10.2017) “ЗАЩО У НАС НЯМА ЗАКОН ЗА ПСИХОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ И КОЙ ЛЕКУВА ДУШИТЕ НИ?” Пълен видео-запис: 48 мин.
  • ГУСТОНЮЗ Пловдив (12.02.2017 г.) В рамките на програмата “Продължаващо професионално развитие на психолозите” на Дружеството на психолозите в България, с Национален координатор, Сирма Бойкова, със съдействието на  Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Регионалния клон на ДПБ за Пловдивска област (координатор: Теодора Пампулова), над 150 психолози и студенти по психология от Пловдив и Южна България взеха участие в работата на VIII-я Зимен институт за продължаващо професионално развитие “Управление и развитие на професионалната практика на психолога”. На срещата бе коментирана и необходимостта от правила за регулация на професията, а също бе разгледан Проект за устройството, организацията и дейността на професионално-съсловната организация на психолозите и условията за упражняване на професионална психологическа дейност и отговорността за нарушаване на професионалната етика. Повдигнат бе и въпросът за приемане на Закон, регламентиращ професията „Психолог“, какъвто има в страните от ЕС, но какъвто в България в момента няма. Бе обсъдено и подкрепено предложението на ДПБ за създаване чрез подобен закон на Камара на психолозите (както това е в много регулирани професии у нас), която да има своя структура и да следи за спазването на професионалните и етични стандарти от практикуващите психолози и психотерапевти, и да осигурява защита на правата на техните клиенти.

Media-86535-pic

Media-86536-pic

БНР – 27.02.2017 г. Програма “Хоризонт” – Без система за превантивни мерки психолозите винаги се оказваме в ситуацията на катастрофична рехабилитация

Примери за добри практики в регулацията на професията психолог в ЕС:

Как е регулирана професията психолог във Великобритания и Франция?

Във Великобритания професията на психолог се регулира от Health and Care Professions Council (HCPC), която дава титлата ‘‘Practitioner Psychologist” (Практикуващ психолог). В България широката публика (хората, които не са психолози) не правят разлика между професия и титла. В Англия и Франция, психолог е защитена титла (protected title), която се издава от съответното регулационно тяло (или Префектурата за Франция). За да има тази титла,  професионалистът трябва да покрива и да следва точно определени стандарти. Акцентът също се поставя и върху акредитираното обучение.

 1.       За да получи титла “Практикуващ психолог”, професионалистът трябва да е завършил акредитирана докторантура (Doctorate in Clinical Psychology, например: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/research-courses/doctorate-in-clinical-psychology-dclinpsy.aspx ) финансирана от National Health Service NHS. Ако е завършил в чужбина, трябва да покрие условията, обяснени в International Application for Registration (cf. link 6g).

2.       За да кандидатства за тази докторантура, професионалистът трябва да притежава Graduate Membership с The British Psychological Society (BPS). Тя се получава само, ако той е завършил магистратура от акредитирана магистърска програма.

3.       Ако професионалистът има дипломи по психология, но те не отговарят на стандартите на Health and Care Professions Council (HCPC) и The British Psychological Society (BPS), той не може да се нарече ,,психолог‘‘  и да практикува тази професия.

4.       Също, когато се кандидатства за работа, което в 90% от случаите става чрез сайта на National Health Service NHS (https://www.jobs.nhs.uk/ ) и 10% чрез агенции, първото нещо, което се изисква е титлата + регистрационен номер като този PYL34385. Без този номер, професионалистът не би могъл да практикува във Великобритания.

5.       Влиянието на Health and Care Professions Council (HCPC) и The British Psychological Society (BPS) е много силно в университетите още от първата година на обучение, където студентите изучават професионална етика. Същото е и във Франция, където повтарят на студентите: ,,Вие не трябва да сте опасни за пациентите. Пациентът винаги е на първо място‘‘ и постоянно се провеждат супервизии. Думата ,, професионална етика‘‘ е централна както за студентите, така и за професионалистите в Англия и във Франция.

6.       Линкове и онлайн документи към полезни сайтове и онлайн документи:

a.       Health and Care Professions Council website: http://www.hcpc-uk.org/

b.      Standards of conduct, performance and ethics (централен онлайн документ, който детайлно описва задълженията и отговорностите на професионалистът, който желае да се регистрира): http://www.hcpc-uk.org/assets/documents/10004EDFStandardsofconduct,performanceandethics.pdf

c.       Онлайн документ, в който се описва какво поведение трябва да има професионалистът, когато работи с клиенти: http://www.hcpc-uk.org/assets/documents/10004EE2Ourrulesforhowhealthandcareprofessionalsbehave.pdf

d.      Онлайн документ с доклада на Health and Care Professions Council (HCPC) за 2016-2017 г.: http://www.hcpc-uk.org/assets/documents/100054D7HCPCAnnualReport2017.PDF

e.      Тук може да намерите всички други доклади: http://www.hcpc-uk.org/publications/reports/index.asp?startrow=11&action=step&sKeyword=&sCategory=&sSubCategoryIDs=&sAudienceID=&sDay1=&sMonth1=&sYear1=&sDay2=&sMonth2=&sYear2=

f.        Тук може да намерите документите, съдържащи всички правила и евентуални санкции : http://www.hcpc-uk.org/publications/policy/

g.       Онлайн документ ,,International Application for Registration‘‘, където може да видите какво се изисква, за да може професионалист завършил образованието си извън Обединеното Кралство да кандидатства за регистрация: https://www.hcpc-uk.org/assets/documents/10003B02HCPC-Application-pack-International.pdf

h.      Същата форма за тези, които са завършили образованието си в Обединеното Кралство: https://www.hcpc-uk.org/Assets/documents/10003B04HCPC-Application-pack-UK.pdf

 

 За информация: линкове отнасящи се за The British Psychological Society (BPS).

7.       BPS website: https://www.bps.org.uk/

a.       BPS Standards and Guidelines: https://www.bps.org.uk/psychologists/standards-and-guidelines

b.      Student membership (for undergraduate students): https://www.bps.org.uk/join-us/membership/student-membership

c.       Graduate Membership for Postgraduate Students : https://www.bps.org.uk/join-us/membership/graduate-membership

d.      Chartered Membership (CPsychol) for Psychologists : https://www.bps.org.uk/join-us/membership/chartered-membership

Във Франция професията на психолог се регулира от Registre ADELI. Принципът е подобен на този в Англия. Психолог е защитена титла, която се издава от Префектурата на областта, в която живее професионалистът. За да има титлата, кандидатът трябва да има завършен Бакалавър, Магистър 1 и 2, и заверен професионален стаж по психология. С тези документи, Префектурата издава 9 цифрен номер като този : 069310811 (06 = Alpes Maritimes е номерът на департамента, в който кандидатът има адресна регистрация). Системата е направена по региони (департаменти), за да се регулира по-лесно, ако има проблем, тъй като Франция е голяма по територия държава. Без този номер, кандадатът има дипломи по психология, но не може да се нарече психолог и да практикува тази професия.

1.       Линк към Регистър АДЕЛИ: https://www.paca.ars.sante.fr/adeli-enregistrement-des-professionnels-de-sante и https://www.grand-est.ars.sante.fr/demande-de-numero-adeli

2.       Онлайн формата, която трябва да се попълни от кандидата психолог преди регистрация: file:///C:/Users/k1597909/Downloads/cerfa_12269-02.pdf

3.       Линк към официалният текст на Синдикатът на Психолозите във Франция (Syndicat National des Psychologues), който описва процедурата. Тук ще видите и законите, и техните номера: http://psychologues.org/la-profession/le-titre-de-psychologue/inscription-adeli

 По страницата работиха: д-р Пламен Димитров, д-р Иванка Ежова 

ДЕЙСТВАЩИ ПРАВНИ РЕГУЛАЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ПСИХОЛОГИЯТА КАТО ПРОФЕСИЯ

Македония | Сърбия | Румъния | Обединено кралство – Регистриран психологСАЩ-КалифорнияСАЩ-Пенсилвания | САЩ-Кентъки | Канада

www.psychology-bg.org

bgline.jpg


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: