Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННО- ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ ЗА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА ПСИХОЛОГ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННО- ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ ЗА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА ПСИХОЛОГ В БЪЛГАРИЯ

ЗА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА „ПСИХОЛОГ” В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННО-ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ НА ДПБ

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги, приятели и партньори!

От 2005-та година Дружеството на психолозите в България (ДПБ), в изпълнение на решенията на Общото събрание на своите членове-вписани в Публичния регистър на психолозите в България, Устава на ДПБ, и ангажиментите си като представителен национален член на международните асоциации на психолозите в света и Европа, се застъпва непрекъснато и настойчиво пред законодателната и изпълнителна власт у нас за приемането и прилагането на модерна Европейска рамка за регулация на професията „психолог” в Република България, ангажира професионалната общност на психолозите у нас с обсъждането и приемането на проект за „Закон за съсловната организация и дейността на психолозите в Република”, информира и привлича обществеността, институциите, медиите и партниращите на ДПБ организации у нас и в чужбина за необходимостта от спешни и отговорни застъпнически, институционални и професионално-съсловни действия за:

  • законовата и нормативна регулация и саморегулация на професионалната дейност на психолозите в България,
  • осъвременяването и прилагането на Национални професионални стандарти за практиката и кариерното развитие на психолозите в различните сфери и контексти, в които те упражняват професията в България като страна-член на Европейския съюз,
  • утвърждаване на трудово-професионалния статус и публичния имидж на българските психолози и Дружеството на психолозите като национално представителна професионално-съсловна асоциация на българските психолози,
  • разширяване на влиянието и утвърждаване на авторитета на психологията като наука и научно-приложна практика в обществения живот, формирането на ефективни обществени политики, институционални практики и ресурсни условия.

В тази интернет-страница, която е част от официалните и публично достъпни документи на Дружеството на психолозите в Република България, ще Ви информираме за инициативите, мероприятията и резултатите в Националната информационно-застъпническа кампания на Дружеството на психолозите в България под надслова ЗА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА „ПСИХОЛОГ” В БЪЛГАРИЯ”. През 2018 година страницата на кампанията ще се обновява ежемесечно!

Адресът на кампанията в Интернет е: https://psychological.wordpress.com/advocacy4psychology/

Колеги и приятели, подкрепете активно кампанията с личното си участие! Изпратете ни предложенията си и заявете с какво ще се ангажирате лично Вие, за да помогнете за успеха на кампанията! Споделете тази страница със своите колеги и познати, и я препратете чрез своите страници в социалните медии до колкото е възможно повече съмишленици! Ако желаете да станете член на постоянната работна група за координация на кампанията, моля изпратете ни без колебание кратко мотивационно писмо и CV представящо опита ви  в реализацията на информационно-застъпнически действия и проекти.

За контакти, предложения и включване в работната група:

Дружество на психолозите в България 

1606, София, ул. Люлин планина 14, тел. 02/8510999; 0888429730;

е-поща: office@psychology-bg.org

Координатор на програмата: д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

ЗА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА „ПСИХОЛОГ” В БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННО-ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ НА ДПБ

КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА ОТ НАЧАЛОТО НА 2018:

На 15 и 16 февруари 2018 г., в София, ще се проведе Европейската конференция “Investing in people – the way forward”. Конференцията, в рамките на Българското Европредседателство, ще отбележи и 60-та годишнина на Европейския социален фонд и ще дискутира развитието му в бъдеще. д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ, е поканен от организацторите на конференцията от Европейската комисия за участие в подготовката на конференцията и представяне на становището и предложенията на българските психолози в рамките на програмата й. Моля, запознайте се с програмата на конференцията и изпращайте предложенията си на д-р Пламен Димитров на адрес pldimitrov@hotmail.com до 13.02.2018 г., за да бъдат интегрирани в общо становище от името на членовете на ДПБ и Националната информационно-застъпническа кампания “За модерна Европейска регулация на професията “психолог” в Република България. Подробности за конференцията:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=325&eventsId=1287&furtherEvents=yes

На 6 февруари 2018 г. председателят на УС на ДПБ, д-р Пламен Димитров, се срещна с ръководството на администрацията на Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България в Министерството на труда и социалната политика(МТСП) и внесе официално предложение до министъра на труда и социалните политики. В срещата се представи мотивирано становище за необходимостта от скорошна оптимизация на определенията на групите професионални дейности и длъжности, касаещи професията психолог (с международен професионален код 2634), при следващата актуализация от МТСП на Националната класификация на професиите и длъжностите в България.

Изтеглете оттук пълния текст: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА ПСИХОЛОГ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Писмо до Министъра на труда и социалната политика, ДПБ Изх. No.49/5.02.2018 г.; МТСП Вх. No.  26-256/06.02.2018 г.)

Актуална Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България – МТСП от 2018 г. – Професията психолог в България е регистрирана от 2011 година с общ професионален код 2634 (подкодове за специалност в професията: 6001-психолог, 6002-клиничен психолог, 6003- училищен психолог, 6004-психолог-психотерапевт)

Архив на кампанията: В момента актуализираме архива (2005-2018)

Кампанията в медиите: В момента актуализираме архива (2005-2018)

  • НОВИНИТЕ – TV+ (26.01.2018; 08.30) Пълен видео-запис: 21 мин.
    Гост: д-р Пламен Димитров, председател на УС на Дружеството на психолозите в България: “Българското общество спешно се нуждае от модерно Европейско законодателство за регулиране на професиите психолог и психотерапевт и за ресурсно и институционално осигуряване на програми за превенция и психологически грижи…”
  • ГУСТОНЮЗ Пловдив (12.02.2017 г.) В рамките на програмата “Продължаващо професионално развитие на психолозите” на Дружеството на психолозите в България, с Национален координатор, Сирма Бойкова, със съдействието на  Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Регионалния клон на ДПБ за Пловдивска област (координатор: Теодора Пампулова), над 150 психолози и студенти по психология от Пловдив и Южна България взеха участие в работата на VIII-я Зимен институт за продължаващо професионално развитие “Управление и развитие на професионалната практика на психолога”. На срещата бе коментирана и необходимостта от правила за регулация на професията, а също бе разгледан Проект за устройството, организацията и дейността на професионално-съсловната организация на психолозите и условията за упражняване на професионална психологическа дейност и отговорността за нарушаване на професионалната етика. Повдигнат бе и въпросът за приемане на Закон, регламентиращ професията „Психолог“, какъвто има в страните от ЕС, но какъвто в България в момента няма. Бе обсъдено и подкрепено предложението на ДПБ за създаване чрез подобен закон на Камара на психолозите (както това е в много регулирани професии у нас), която да има своя структура и да следи за спазването на професионалните и етични стандарти от практикуващите психолози и психотерапевти, и да осигурява защита на правата на техните клиенти.

Media-86535-pic

Media-86536-pic

Примери за добри практики в регулацията на професията психолог в ЕС:

ДЕЙСТВАЩИ ПРАВНИ РЕГУЛАЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ПСИХОЛОГИЯТА КАТО ПРОФЕСИЯ

Македония | Сърбия | Румъния | Обединено кралство – Регистриран психологСАЩ-КалифорнияСАЩ-Пенсилвания | САЩ-Кентъки | Канада

www.psychology-bg.org

bgline.jpg


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: